Každý má svoje zlozvyky. Často sa hovorievalo, že tí najlepší a najinteligentnejší ľudia málokedy nájdu dokonalé šťastie. Tiež sa hovorí, že za to môže práve 10 zlozvykov, ktoré nájdete v tomto článku…

Inteligentní ľudia často rozmýšľajú, majú iné chápanie a ľudia, ktorí sú menej inteligentní, ich málokedy pochopia. To je často dôvodom, prečo majú inteligentní ľudia napríklad málo priateľov. Ľudia si často môžu myslieť, že inteligentní jedinci sa majú skvele, ale ich inteligencia si berie svoju daň. In­te­li­gentní ľu­dia toho mu­sia jed­no­du­cho rie­šiť viac.

Dnes sa spoločne pozrieme na 10 zlozvykov, s ktorými musí inteligentný človek bojovať každý deň. Nájdete sa v nich aj vy?

#1 Vo vzťahu nie­kedy môže byť za toho “pre­cit­li­ve­ného”. Aj keď vám to nie­kedy môže spô­so­biť ne­prí­jem­nosti, je to len preto, že sa svo­jim emó­ciám neb­rá­nite, ne­pot­lá­čate ich a do­ká­žete ich dať na­javo. Inak po­ve­dané, vo väč­šine prí­pa­dov máte srdce na dlani.

#2 Veľmi veľa in­te­li­gent­ných ľudí “trpí” wor­ko­ho­liz­mom. Keď sa do svo­jej práce za­mi­lu­jete a náj­dete v nej svoju vá­šeň, ste jej ochotní ve­no­vať aj vše­tok svoj voľný čas. Viete to­tiž, čo od ži­vota chcete a tvr­dej práce, ktorá si vy­ža­duje veľa obety sa ne­bo­jíte. Ak to nie­ktorí ľu­dia na­zý­vajú “po­sad­nu­tos­ťou”, v tom prí­pade ste na túto ná­lepku hrdí.

#3 Ľu­dia vás ve­ľa­krát ozna­čujú za sa­mo­tára, ču­dáka, out­si­dera a po­dobne. Vy však len ne­ve­nu­jete čas tomu, na čom vám ne­zá­leží. V dneš­nom svete do­káže len má­lo­kto po­cho­piť, prečo dáte pred­nosť dob­rej knihe či ne­ja­kému on­line kurzu pred piat­ko­vou náv­šte­vou baru.

Článok pokračuje na ďalšej strane…